Kristianstad och livsmedelsindustrin - berättelser för samtid och framtid.

2007-09-05

Bakgrund

I Skåne och inte minst kring Kristianstad finns en stor koncentration av livsmedelsindustrier. I Kristianstad kommun räknas totalt ca 1 600 företag inom livsmedelsproduktion och förädling som sysselsätter 4 500 personer. Kristianstadslättens bördiga jordar och intensiva odlingar samt förädlingen av jordbrukets produkter har gett ett stort genomslag på industrisidan. Kring livsmedelsindustrin finns dessutom en stor servicesektor och transporter, verkstäder, laboratorier, marknadsföring, livsmedelsutbildning etc. Här finns många av livsmedelsindustrins mest kända varumärken: Absolut, BoB, Önos, Blå Band, Bongs, Kronfågel, Åhus glass, Swedish Meat, Skånemejerier och Konsumbagaren för att nämna några.


En stor bransch
Livsmedelsindustrin är en av de största industribranscherna i Sverige och varje dag kommer alla i samhället i beröring med den, för varje dag äter vi mat. Trots detta är livsmedelsindustrins historia inte skriven och saknar till stora delar dokumentation. Ett faktum som också gäller för de företag som finns och har funnits i Kristianstad.


Det är en viktig och angelägen uppgift att bevara och berätta om historien, för i grund och botten handlar det om att förstå det samhälle och den värld vi lever i. Vi behöver kunskap och insikter om hur det samhälle vi lever i har utvecklats och förändrats. Varför ser det ut som det gör? Vad berättar livsmedelsindustrins historia i Kristianstad kommun om oss själva och samhället? Vilken betydelse har livsmedelsindustrin haft för Kristianstad och vilka incitament ligger till grund för valet av lokalisering? Vilka är de transekonomiska fördelarna i denna bygd?


Livsmedelsindustrins historia är ett stort och komplext ämne med många ingångar, som råvara, produktion, konservering, förpackning, transport, konsument och konsumtion. Perspektiv som klass, genus, generation och etnicitet väcker intressanta frågor och problemställningar. Branschen är också knuten till urbanisering, ekonomi och politik.


Samla berättelser
Samla in berättelser och dokumentera livsmedelsindustrins historia i Kristianstadbygden.

Livsmedelsföretagen började etablera sig i och kring Kristianstad redan under andra hälften av 1800-talet men den stora expansionen skedde under 1900-talet. Det är hög tid att genomföra ett dokumentationsarbete för att samla in material och kunskap som kan ge en översiktlig kartläggning av de industrier som funnits och som ännu är i drift.


Dokumentationen bör omfatta historiker samt uppgifter om vad som finns kvar av arkiv, byggnader, produktionsutrustning, trycksaker och föremål. Det är av hög prioritet att identifiera viktiga nyckelpersoner, som ännu är i livet, för att genom intervjuer samla in kunskaper, erfarenheter och minnen som inte finns i de officiella handlingarna.


Ta fram kunskapsbas
Det är angeläget att ta fram denna kunskapsbas för att kunna ta fram strategier och fatta beslut om vad vi vill bevara för samtid och framtid men som också kan utgöra en resurs för olika aktörer som finns i Kristianstad kommun som företag och näringsliv, högskolan, regionmuseet, turistorganisationer och upplevelseföretag, hembygdsföreningar med flera. Inte minst kan detta kunskapsunderlag användas i arbetet med att stärka och berika Kristianstad kommuns profil. Livsmedelsindustrins tidiga etablering i bygden med sin långa kontinuitet bidrar till att ge profilen legitimitet och vara identitetsskapande. Historien berättar och ger signaler som branschkunnande, uthållighet och attraktivitet. Om kunskapen om denna långa och intressanta historia, även sett i ett regionalt och nationellt perspektiv, kan få en bred spridning och förankring hos kommuninvånarna, ökar möjligheterna till en förståelse och fördjupande insikter om profilens innebörd.


Det insamlade materialet har också en potential att ligga till grund för utvecklingsprojekt av olika slag och kan arbetas in såväl i den övergripande marknadsföringen av kommunen som hos enskilda företag och organisationer.


Projektplan och projektorganisation

Initiativtagare till insamlings- och dokumentationsprojektet om livsmedelsindustrins historia och kulturarv i Kristianstadbygden är regionmuseet, Kristianstad kommun, Högskolan och enskilda ideella personer med anknytning till livsmedelsindustrin. Denna grupp bestående av landsantikvarie Barbro Mellander, näringslivskoordinator Per Hallqvist, universitetsadjunkt Håkan Pihl, direktör Boo Nelson och direktör Bertil Nilsson, är beredda att delta i arbetet genom att ingår i en referensgrupp. Regionmuseet tar på sig huvudansvaret för att genomföra insamlings- och dokumentationsarbetet samt att uppordna, förvara och tillhandahålla det insamlade materialet. Arbetet ska ske i nära samarbete med den ekonomiska institutionen vid Kristianstad Högskola.


Projektet föreslås innehålla följande:

- Översiktlig kartläggning av de livsmedelindustrier i Kristianstad kommun som funnits eller finns mellan åren 1870 - 2005 (som ej understiger xx årsanställda) genom arkiv- och litteraturstudier. Redovisas i ett sökbart databaserat register.


- Formulera presentationer av de mest intressanta företagen i form av kortfattade historiker med uppgifter som tillkomstår, ägare, produktion, större förändringar med mera.


- Genomföra en inventering av vad som finns kvar av företagens arkiv, byggnader, produktionsutrustning, trycksaker, företagsfilm och föremål.


- Genomföra ett antal intervjuer med nyckelpersoner som kan förmedla kunskap, minnen och erfarenheter som inte finns i de officiella källorna.


Bearbeta materialet
Det insamlade materialet ska bearbetas, sammanställas och presenteras i en rapport. Det insamlade kunskapsunderlaget ska uppordnas, förtecknas och förvaras i Regionmuseet arkiv och hållas tillgängligt för alla intresserade; den breda allmänheten, skolor på alla nivåer, högskola/universitet, fritidsforskare, företag och näringsliv, organisationer och föreningsliv.

Kristianstad den 10 juni 2005

Barbro Mellander

Landsantikvarie i Skåne


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback